Termes i Condicions

Aquesta publicació utilitza una llicencia Creative Commons que permet l’ús dels seus continguts amb finalitats no comercials, exigint només l’atribució a l’autor. Qualsevol pot copiar-los, reproduir-los, distribuir-los o fer obres derivades.

Per al seu ús únicament es demana una condició:

Mantenir l’atribució original a l’autor mitjançant un enllaç directe (sense “nofollow”) a la pàgina individual on es troba publicat aquest contingut. Per als mitjans impresos n’hi ha prou amb fer un esment al nom de la web i la url general del mateix.
El text legal complet es troba en Legal Code para Licencia CC.

Algunes de les fotografies que he utilitzat, no són de la meva propietat i per tant no puc aplicar-los la mateixa llicència, en elles es cita qui és l’autor o la seva font.